Водичи

Институтот на директори во соработка со Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, Македонската берза АД Скопје, Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ), дел од Групацијата на Светска банка и СЕКО-Секретаријат за економски прашања на Швајцарија издаде Водич за задолжителна котација.

Институтот на директори во соработка со Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, Македонската берза АД Скопје, Меѓународната финансиска корпорација (ИФЦ), дел од Групацијата на Светска банка и СЕКО-Секретаријат за економски прашања на Швајцарија издаде Прирачник за преобразба на друштво со ограничена одговорност во акционерско друштво