Книги

Права, обврски и одговорности на директорите (менаџерите) во македонските акционерски и други компании – тековни состојби, дилеми и перспективи

 

Прирачник за корпоративно управување во македонските акционерски друштва – второ издание